گزارش كار آموزي رشد تكامل شركت هپكو

گزارش كار آموزي رشد تكامل شركت هپكو   تاريخچه وروند رشد تكامل شركت هپكو……………………………………………………………………….. 2 امكانات، تجهیزات وتاسيسات موجود در هپكو…………………………………………………………………. 4 توان عمليات جوشكاري در كارخانه هپكو……………………………………………………………………… 6 توان … Read More