متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت راهبردی نوین برند_کاپفرر_ The New Strategic Brand Management_Kapferer_4th ed

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت راهبردی نوین برند_کاپفرر_ The New Strategic Brand Management_Kapferer_4th ed  مدیریت راهبردی نوین برند جی . ان .کاپفرر The New Strategic Brand Management 2008 Kapferer_4th ed_ 577pages … Read More