پروژه حقوقی در مورد مسولیت مدنی

پروژه حقوقی در مورد مسولیت مدنی


فهرست فصل اول – مسووليت مدني. 3 گفتاراول:کليات.. 3 گفتاردوم:مسووليت مدني. 5 الف)تعريف مسووليت مدني: 5 ب)انواع مسووليت وارتباط آن بامسووليت مدني: 6 1–کاتوزیان.دکترناصر.وقایع حقوقی.ص13 . 7 2- مسووليت مدني وکيفري: 8 3-مسووليت قراردادي ومسووليت غيرقراردادي ياقهري: 10 ج)مباني مسووليت مدني: 11 1)-نظريه تقصير: 12 1-کاتوزیان،دکترناصر،وقایع حقوقی،ص22 . 14 2-نظريه خطر(مسووليت بدون تقصير): 16 1-منبع همان ص24 . 17 1-کاتوزیان،دکترناصر،ضمان قهری،ش74،ص201و202 . 18 3-نظريه مختلط وواسطه: 19 1-یزدانیان،علیرضا،حقوق مدنی ومسوولیت مدنی،ص45 . 21 4-نظريه تضمين حق: 21 1-کاتوزیان ،دکتر ناصر ضمان قهری . ش 77 ص 207 . 22 1-منبع همان . ش 78 . 22 5-نظريه انتساب اضرار: 25 6-نتيجه نهايي: 25 د)عنوانهاي ضمان قهري: 26 گفتارسوم قوانين مربوط به مسووليت مدني: 34 الف)قانون مسووليت مدني مصوب1339: 34 ب)قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري زميني مصوب1347: 36 فصل دوم:ارکان مسووليت مدني. 38 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *